team

Шушаник Айвазян

к.и.н., Помощник директора Института востоковедения РАУ, преподаватель

Описание

Помощник директора Института востоковедения РАУ, преподаватель

Шушаник Айвазян родилась в 1985 году. Окончила Ереванский государственный университет, Факультет востоковедения, отделение тюркологии. В 2015 г. получила степень кандидата исторических наук, защитив диссертацию на тему "Ранний период истории тюркоязычных народов (формирование  этнонимов тюрк и огуз)" в НАН РА. Является автором ряда научных статей, участвовала в международных и местных востоковедческих и тюркологических конференциях. С 2017 г.  работает и преподает в Российско-Армянском университете.
Шушаник Айвазян координирует образовательную деятельность Института востоковедения Российско-Армянского университета по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, обеспечивает связь Института  между различными отделениями университета.

Научные интересы

  • Турецкий язык
  • Этнология
  • Тюркоязычные народы
  • Источниковедение

Список основных публикаций

  • Iran and the Caucasus, 2019, Volume 23: Issue 1, 131-133, Shushanik Ayvazyan - Book Review: Studia Philologica Iranica. Gherardo Gnoli Memorial Volume, E. Morano/E. Provasi/A. V. Rossi (eds.), Roma: “Scienze e Lettere”, 2017—523 pp. + Plates
  • Caucaso-Caspica, 2019, IV, 125-129, Шушаник Айвазян - Тюрко-монгольское верховное божество Тэнгри в армянской историографии
  • ՀՀ ԳԱԱ, Մերձավոր Արևելք, պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, 2014, IX-X, 566-575, Շուշանիկ Այվազյան - Թյուրքալեզու ժողովուրդների էթնոնիմներն ըստ ժամանակաշրջանների
  • Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2013, 2 (638), 150-156, Շուշանիկ Այվազյան - Թյուրքալեզու ցեղերի վաղ պատմության ուսումնասիրության աղբյուրները
  • ՀՀ ԳԱԱ, Մերձավոր Արևելք, պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, 2011, VII, 59-64, Շուշանիկ Այվազյան - Մոթուն շանյույը օղուզական ցեղերի նախահայր
  • Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, 2011, VII, 93-102, Շուշան Այվազյան - Թյուրքերն ու օղուզները Մոգիլյան խանի արձանագրություններում

Дисциплины