team

Amir Zeyghami

Lecturer, PhD student at RAU Institute of Oriental Studies

About

Amir Zeyghami graduated in 2010 with a Master’s degree in Persian Language and
Literature from the University of Tehran. From September 2009 to August 2014, he
worked as a researcher in the department of “Persian Language and Literature in the
Subcontinent” at the Academy of Persian Language and Literature (Tehran). Then, he
moved to Armenia and studied the Armenian language at the Preparatory Faculty for
Foreign Students of Yerevan State University during the 2014-2015 Academic year.
Currently, he is a Ph.D. student in Philology (General and Comparative Linguistics) at
the Russian-Armenian (Slavonic) University (RAU) in Yerevan. He conducts his Ph.D.
dissertation entitled “Ethnonyms in Classical Persian Literature: Applications and
Semantic Evolutions (From 9th to 16th AD Century)” under the supervision of Prof. Dr.
Garnik S. Asatrian.

List of publications

 • “Notes on Iranian Myths in Armenian Folk Tales (Translation and Annotation of Two Armenian Folk Tales)” (in Persian), Штудии по кавказско-каспийской словесности, Vol. 1. 4, 2020, pp. 79-92.
 • “Gēlakūn. An Armenian Place-Name in Niẓāmīʼs Xusraw u Šīrīn”, Iranian Studies in Honour of Adriano V. Rossi, Part II, S. Badalkhan et al. (eds.), Napoli, 2019, pp. 1043-1046.
 • «Դայլամ ցեղանունն արաբական դասական գրականության մեջ», Հոդվածների ժողովածու (Տասներկուերորդ տարեկան գիտաժողով, Հայ-Ռուսական համալսարան, 4–9 դեկտեմբերի 2017թ.), Երևան. ՀՌՀ Հրատարակչություն., 2018թ, էջ 586- 589.
 • "Термины "фарс" и "курд" в сочинении ал-Булдан иранского географа Якуби", CAUCASO-CASPICA, Выпуск II-III, Под редакцей Г. Асатряна, 2018, ср. 297-300.
 • "A Critical Review of the Edition of Taḍkira-i Ṣubḥ-i Gulšan" (in Persian), Šebhe-qârre (Viže-nâme-ye Nâme-ye Farhangestân), Vol.1. 1, 2013, pp. 357-371.
 • "The Impact of Bābā-Faghānī Šīrāzī on the Poetic Currents of the Safavid Era" (in Persian), Journal of Persian Language and Literature (Gowhar-e guyâ), Vol. 5. 2, 2011, pp. 19-42.
 • "Šahīdī Qumī’s Biography and Poetry Style" (in Persian), Stylistics and Texts Analysis of Persian Poetry and Prose (Bahâr-e ʼadab), Vol. 2. 4, 2010, pp. 15-32.
 • “Rāšidī, Pīr Ḥusāmuddīn” (in Persian), The Great Islamic Encyclopaedia, Vol. XXIV, K. Musavi-Bojnurdi (ed.), Tehran: The Center for the Great Islamic Encyclopaedia, 2019, pp. 540-541.
 • “Rāmī, Šaraf al-Dīn” (in Persian), The Great Islamic Encyclopaedia, Vol. XXIV, K. Musavi-Bojnurdi (ed.), Tehran: The Center for the Great Islamic Encyclopaedia, 2019, pp. 566- 568.
 • "Saḥābī Astarābādī" (in Persian), Encyclopaedia of the World of Islam, Vol. XXIII, Gh. ‘A. Ḥaddâd ‘Âdel (ed.), Tehran: Encyclopaedia Islamica Foundation, 2017, pp. 133-134.
 • "Ḥamza-nāma" (in Persian), Encyclopaedia of Persian Language and Literature in the Subcontinent, Vol. III, Tehran: Academy of Persian Language and Literature, 2013, pp. 120-122.
 • "Xāvarān-nāma" (in Persian), Encyclopaedia of Persian Language and Literature in the Subcontinent, Vol. III, Tehran: Academy of Persian Language and Literature, 2013, pp. 182-183.
 • "Sāqī-nāma" (in Persian), Encyclopaedia of Persian Language and Literature in the Subcontinent, Vol. III, Tehran: Academy of Persian Language and Literature, 2013, pp. 546-551.
 • "Rustam-Mīrzā Ṣafavī" (in Persian), Encyclopaedia of Persian Language and Literature in the Subcontinent, Vol. III, Tehran: Academy of Persian Language and Literature, 2013, pp. 436-437.

File information