ՄագիստրատուրաԱրեվելագիտության ինստիտուտի մագիստրատուրան
 
 
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտը մշակել է երկամյա մագիստրոսական ծրագրերի նոր՝ միջդիսցիպլինար, հայեցակարգ, որը միտված է ինստիտուտի կողմից տրվող կրթության կիրառելիության բարձրացմանը աշխատաշուկայում,  ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությանում, Ռուսաստանում և արտասահմանում: Միևնույն ժամանակ Ինստիտուտը կարևորում է ակադեմիական արևելագիտության մագիստրոսական ծրագրերի իրականացումը, որով ապահովվում է դասական հիմնարար արևելագիտական կրթության շարունակականությունը:
 Ինստիտուտի մշակած հայեցակարգում նախատեսվում է թյուրքագիտություն, իրանագիտություն, արաբագիտություն, հնդկագիտություն մասնագիտությունների մագիստրոսական ծրագրերի  իրականացում հետևյալ երկու սկզբունքով.
  1. Կիրառական մագիստրոսական ծրագրի իրականացում չորս ուղղություններով ինչպես բակալավրիատի բազային համապատասխան մասնագիտական կրթության շարունակմամբ, այնպես էլ բակալավրիատի ոչ մասնագիտական բազային կրթության շարունակմամբ:
  • Բակալավրիատի մասնագիտական կամ ոչ մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսանողներին հնարավորություն է տրվում ըստ նախասիրության ընտրել միջազգային հարաբերությունների, քաղաքագիտության, տնտեսագիտության կամ իրավագիտության ուղղություններն ըստ երկրների: Այդպիսով՝ մեր մագիստրոսական ծրագրերն ավարտելով, ուսանողը կմասնագիտանա արևելյան երկրների միջազգային հարաբերությունների, իրավագիտության, տնտեսագիտության, քաղաքագիտության ոլորտներում:
Ուսման ընթացքում նախատեսվում է վերոնշյալ ընտրված ոլորտներին առնչվող նեղ մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում Հայ-Ռուսական համալսարանի համապատասխան ինստիտուտների լավագույն մասնագետների կողմից,Արևելագիտության ինստիտուտի կողմից առաջարկվող չորս մասնագիտությունների գծով մասնագիտական հիմնական արևելյան լեզվի ինտենսիվ ուսուցում զրոյական մակարդակից մինչև համապատասխան ոլորտին առնչվող տերմինների, հասկացությունների, գրականության, թարգմանության առանձնահատկությունների, պատմական, քաղաքական առանձին խնդիրների, տվյալ տարածաշրջանին, երկրին առնչվող պատմական և ժամանակակից կոնֆլիկտների լուսաբանում, վերլուծական մտածողության զարգացում, բազմամշակութային միջավայրում աշխատելու ունակությունների զարգացում և այլն:
 
  1. Ակադեմիական արևելագիտության մագիստրատոսական ծրագրի իրականացում չորս ուղղություններով՝ ինչպես բակալավրիատի բազային համապատասխան մասնագիտական կրթության շարունակմամբ, այնպես էլ բակալավրիատի բազային ոչ մասնագիտական կրթության շարունակմամբ.
  • Բազային ոչ մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսանողների համար ուսման ընթացքում նախատեսվում է մասնագիտական հիմնական արևելյան լեզվի խոր ուսուցում, մասնագիտական առանցքային առարկաների մատուցում, լեզվաբանության, պատմագիտության, գրականագիտության, կրոնագիտության, մշակութաբանության մեթոդաբանության մատուցմամբ՝ ըստ ուսանողի հետաքրքրությունների շրջանակի:
  • Բազային մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսանողների համար նախատեսվում է հիմնական մասնագիտական արևելյան լեզվի համեմատական քերականության, բարբառագիտության, երկրորդ հին կամ միջնադարյան արևելյան լեզվի ուսուցում (ըստ տարածաշրջանի կամ երկրի), աղբյուրագիտության, համեմատական կրոնագիտության, թարգմանական տեսության, մասնագիտական մեթոդաբանության խոր գիտելիքների մատուցում:
Նորություններ
Visit of the delegation headed by presidents of the Universities of Tehran and Isfahan, to RAU Institute of Oriental Studies
2809/19
Visit of the delegation headed by presidents of the Universities of Tehran and Isfahan, to RAU Institute of Oriental Studies
Meeting with Mr. Hanachi, Mayor of Tehran
2809/19
Meeting with Mr. Hanachi, Mayor of Tehran
Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված աշխատաժողովի ծրագիր
3008/19
Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված աշխատաժողովի ծրագիր
Summer Schools in Digital Caucasiology
1408/19
Summer Schools in Digital Caucasiology
Lecture by Prof. Garnik Asatrian on the regional issues
1208/19
Lecture by Prof. Garnik Asatrian on the regional issues at the Caucasus Institute, Tehran.
Discussing new projects with Dr. Bojnurdi
1208/19
Discussing new projects with Dr. Bojnurdi, Head of Centre for Great Islamic Encyclopedia. Tehran.
Presentation of Prof. Asatrian's book
1108/19
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի մագիստրոսական ծրագրերը
2407/19
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի մագիստրոսական ծրագրերը
В фокусе – Афганистан
0407/19
В фокусе – Афганистан
Эксперты по Афганистану собрались в Ереване
0407/19
Эксперты по Афганистану собрались в Ереване