ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտը բակալավրիատի քառամյա և մագիստրատուրայի երկամյա ծրագրերն իրականացնում է Հայ-Ռուսական համալսարանի հայկական (http://rau.am/arm/367/2804) և ռուսական բաժանմունքներում (տե՛ս՝ 41.03.01 Зарубежное регионоведение - Иранистика, Арабистика, Тюркология, Индология (http://admission.rau.am/rus) :
  • Հայկական բաժանմունքի ընդունելության քննությունները կազմակերպվում են ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից սահմանված ընդունելության կարգով և ժամկետներում, իսկ կրթության ավարտին շրջանավարտներին տրվում  է ՀՀ պետական դիպլոմ: Ընդունելության մանրամասները՝http://rau.am/uploads/blocks/6/63/6303/files/Pravila_priema_bak_arm.s._ot_05.03.2018.pdf
  • Ռուսական բաժանմունքի ընդունելության քննությունները կազմակերպվում են ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության և ՌԴ Գիտության և բարձրագույն կրթության նախարարության կողմից սահմանված կարգերով և նորմատիվ ակտերով, իսկ կրթության ավարտին շրջանավարտներին տրվում է ՌԴ և ՀՀ պետական ավարտական դիպլոմներ: Ընդունելության մանրամասները՝ http://rau.am/sveden/files/Pravila_priema_bak_rus.s_ot_02.11.2018.pdf /տե՛ս՝ 41.03.01 Зарубежное регионоведение - Иранистика, Арабистика, Тюркология, Индология/:
Կրեդիտային համակարգ
  • Հայ-Ռուսական համալսարանի արևելագիտության իինստիտուտն ուսուցումը բակալավրիատում և մագիստրատուրայում իրականացնում է ակադեմիական կրեդիտների և մոդուլների համակարգի կիրառմամբ: Ըստ այդմ՝ 18 շաբաթ տևողությամբ կիսամյակում մոդուլները բաշխվում են ըստ առարկայի դասավանդման պրոցեսի՝ ենթադրելով մինչև 3 մոդուլի անցկացում: Մոդուլների ավարտին անցկացվում է ուսանողների գիտելիքների ստուգման միջանկյալ քննություն: Միջանկյալ քննության արդյունքներն ու հավաքված կրեդիտներն ամբողջացվում և հաշվարկվում են ամփոփիչ քննության կամ ստուգարքի վերջում: Գնահատումը կատարվում է 100 բալանոց համակարգով:
  • Ուսման ավարտին կատարվում է ուսանողի պետական ամփոփիչ ատեստավորում՝ պետական ավարտական քննություններով և ավարտական դիպլոմային ավարտական աշխատանքների ներկայացմամբ, որից հետո տրվում են համապատասխանաբար բակալվրի կամ մագիստրոսի պետական դիպլոմները, (օրինակները տես’.....)
  • http://www.rau.am/uploads/blocks/4/41/4132/files/Prilozhenie_2.2_2016.pdf
 
         
 
 
 
 
Նորություններ
Visit of the delegation headed by presidents of the Universities of Tehran and Isfahan, to RAU Institute of Oriental Studies
2809/19
Visit of the delegation headed by presidents of the Universities of Tehran and Isfahan, to RAU Institute of Oriental Studies
Meeting with Mr. Hanachi, Mayor of Tehran
2809/19
Meeting with Mr. Hanachi, Mayor of Tehran
Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված աշխատաժողովի ծրագիր
3008/19
Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված աշխատաժողովի ծրագիր
Summer Schools in Digital Caucasiology
1408/19
Summer Schools in Digital Caucasiology
Lecture by Prof. Garnik Asatrian on the regional issues
1208/19
Lecture by Prof. Garnik Asatrian on the regional issues at the Caucasus Institute, Tehran.
Discussing new projects with Dr. Bojnurdi
1208/19
Discussing new projects with Dr. Bojnurdi, Head of Centre for Great Islamic Encyclopedia. Tehran.
Presentation of Prof. Asatrian's book
1108/19
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի մագիստրոսական ծրագրերը
2407/19
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի մագիստրոսական ծրագրերը
В фокусе – Афганистан
0407/19
В фокусе – Афганистан
Эксперты по Афганистану собрались в Ереване
0407/19
Эксперты по Афганистану собрались в Ереване