ՄագիստրատուրաԱրեվելագիտության ինստիտուտի մագիստրատուրան
 
 
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտը մշակել է երկամյա մագիստրոսական ծրագրերի նոր՝ միջդիսցիպլինար, հայեցակարգ, որը միտված է ինստիտուտի կողմից տրվող կրթության կիրառելիության բարձրացմանը աշխատաշուկայում,  ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությանում, Ռուսաստանում և արտասահմանում: Միևնույն ժամանակ Ինստիտուտը կարևորում է ակադեմիական արևելագիտության մագիստրոսական ծրագրերի իրականացումը, որով ապահովվում է դասական հիմնարար արևելագիտական կրթության շարունակականությունը:
 Ինստիտուտի մշակած հայեցակարգում նախատեսվում է թյուրքագիտություն, իրանագիտություն, արաբագիտություն, հնդկագիտություն մասնագիտությունների մագիստրոսական ծրագրերի  իրականացում հետևյալ երկու սկզբունքով.
  1. Կիրառական մագիստրոսական ծրագրի իրականացում չորս ուղղություններով ինչպես բակալավրիատի բազային համապատասխան մասնագիտական կրթության շարունակմամբ, այնպես էլ բակալավրիատի ոչ մասնագիտական բազային կրթության շարունակմամբ:
  • Բակալավրիատի մասնագիտական կամ ոչ մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսանողներին հնարավորություն է տրվում ըստ նախասիրության ընտրել միջազգային հարաբերությունների, քաղաքագիտության, տնտեսագիտության կամ իրավագիտության ուղղություններն ըստ երկրների: Այդպիսով՝ մեր մագիստրոսական ծրագրերն ավարտելով, ուսանողը կմասնագիտանա արևելյան երկրների միջազգային հարաբերությունների, իրավագիտության, տնտեսագիտության, քաղաքագիտության ոլորտներում:
Ուսման ընթացքում նախատեսվում է վերոնշյալ ընտրված ոլորտներին առնչվող նեղ մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում Հայ-Ռուսական համալսարանի համապատասխան ինստիտուտների լավագույն մասնագետների կողմից,Արևելագիտության ինստիտուտի կողմից առաջարկվող չորս մասնագիտությունների գծով մասնագիտական հիմնական արևելյան լեզվի ինտենսիվ ուսուցում զրոյական մակարդակից մինչև համապատասխան ոլորտին առնչվող տերմինների, հասկացությունների, գրականության, թարգմանության առանձնահատկությունների, պատմական, քաղաքական առանձին խնդիրների, տվյալ տարածաշրջանին, երկրին առնչվող պատմական և ժամանակակից կոնֆլիկտների լուսաբանում, վերլուծական մտածողության զարգացում, բազմամշակութային միջավայրում աշխատելու ունակությունների զարգացում և այլն:
 
  1. Ակադեմիական արևելագիտության մագիստրատոսական ծրագրի իրականացում չորս ուղղություններով՝ ինչպես բակալավրիատի բազային համապատասխան մասնագիտական կրթության շարունակմամբ, այնպես էլ բակալավրիատի բազային ոչ մասնագիտական կրթության շարունակմամբ.
  • Բազային ոչ մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսանողների համար ուսման ընթացքում նախատեսվում է մասնագիտական հիմնական արևելյան լեզվի խոր ուսուցում, մասնագիտական առանցքային առարկաների մատուցում, լեզվաբանության, պատմագիտության, գրականագիտության, կրոնագիտության, մշակութաբանության մեթոդաբանության մատուցմամբ՝ ըստ ուսանողի հետաքրքրությունների շրջանակի:
  • Բազային մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսանողների համար նախատեսվում է հիմնական մասնագիտական արևելյան լեզվի համեմատական քերականության, բարբառագիտության, երկրորդ հին կամ միջնադարյան արևելյան լեզվի ուսուցում (ըստ տարածաշրջանի կամ երկրի), աղբյուրագիտության, համեմատական կրոնագիտության, թարգմանական տեսության, մասնագիտական մեթոդաբանության խոր գիտելիքների մատուցում:
Նորություններ
CALL FOR PAPERS AND PANELS: The Scholarly Association for International Studies of Afghanistan
0903/19
The Scholarly Association for International Studies of Afghanistan (Consociatio Eruditorum Studiis Afganologicis Internationalibus - CESAI)
Объявляется прием статей в четвертый выпуск cерии CAUCASO-CASPICA
0903/19
CAUCASO-CASPICA-IV: Труды Института Востоковедения Российско-Армянского Университета, Ереван.
Հայ-Ռուսական Համալսարանի ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ և Աֆղանստանի Ուսումնասիրության Համաշխարհային Ընկերակցությունը (CESAI) հունիսի 26-ից 28-ը Երևանում կազմակերպում են հետխորհրդային տարածքում առաջին միջազգային աֆղանագիտական համաժողովը
0402/19
Հայ-Ռուսական Համալսարանի ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ և Աֆղանստանի Ուսումնասիրության Համաշխարհային Ընկերակցությունը (CESAI) հունիսի 26-ից 28-ը Երևանում կազմակերպում են հետխորհրդային տարածքում առաջին միջազգային աֆղանագիտական համաժողովը
HISTORICAL AND CULTURAL RELATIONS BETWEEN IRAN AND THE CAUCASUS
3011/18
Historical and Cultural Relations between Iran and the Caucasus
Historical and Cultural Relations between Iran and the Caucasus
3011/18
Historical and Cultural Relations between Iran and the Caucasus
Historical and Cultural Relations between Iran and the Caucasus
3011/18
Historical and Cultural Relations between Iran and the Caucasus
Открытие нового пространства Института востоковедения РАУ.
3011/18
Открытие нового пространства Института востоковедения РАУ.
“Анатолия-Кавказ-Иран: этнические и лингвистические контакты”
3011/18
“Анатолия-Кавказ-Иран: этнические и лингвистические контакты”
АНАТОЛИЯ-КАВКАЗ-ИРАН: ЭТНИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
3011/18
АНАТОЛИЯ-КАВКАЗ-ИРАН: ЭТНИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
Դեկտեմբերի 5-ին Հայ-Ռուսական համալսարանի XIII տարեկան գիտական կոնֆերանսի շրջանակներում կայացավ ՀՌՀ Արեւելագիտության ինստիտուտի առաջին նիստը:
3011/18
Դեկտեմբերի 5-ին Հայ-Ռուսական համալսարանի XIII տարեկան գիտական կոնֆերանսի շրջանակներում կայացավ ՀՌՀ Արեւելագիտության ինստիտուտի առաջին նիստը: