ՄագիստրատուրաԱրեվելագիտության ինստիտուտի մագիստրատուրան
 
 
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտը մշակել է երկամյա մագիստրոսական ծրագրերի նոր՝ միջդիսցիպլինար, հայեցակարգ, որը միտված է ինստիտուտի կողմից տրվող կրթության կիրառելիության բարձրացմանը աշխատաշուկայում,  ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությանում, Ռուսաստանում և արտասահմանում: Միևնույն ժամանակ Ինստիտուտը կարևորում է ակադեմիական արևելագիտության մագիստրոսական ծրագրերի իրականացումը, որով ապահովվում է դասական հիմնարար արևելագիտական կրթության շարունակականությունը:
 Ինստիտուտի մշակած հայեցակարգում նախատեսվում է թյուրքագիտություն, իրանագիտություն, արաբագիտություն, հնդկագիտություն մասնագիտությունների մագիստրոսական ծրագրերի  իրականացում հետևյալ երկու սկզբունքով.
  1. Կիրառական մագիստրոսական ծրագրի իրականացում չորս ուղղություններով ինչպես բակալավրիատի բազային համապատասխան մասնագիտական կրթության շարունակմամբ, այնպես էլ բակալավրիատի ոչ մասնագիտական բազային կրթության շարունակմամբ:
  • Բակալավրիատի մասնագիտական կամ ոչ մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսանողներին հնարավորություն է տրվում ըստ նախասիրության ընտրել միջազգային հարաբերությունների, քաղաքագիտության, տնտեսագիտության կամ իրավագիտության ուղղություններն ըստ երկրների: Այդպիսով՝ մեր մագիստրոսական ծրագրերն ավարտելով, ուսանողը կմասնագիտանա արևելյան երկրների միջազգային հարաբերությունների, իրավագիտության, տնտեսագիտության, քաղաքագիտության ոլորտներում:
Ուսման ընթացքում նախատեսվում է վերոնշյալ ընտրված ոլորտներին առնչվող նեղ մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում Հայ-Ռուսական համալսարանի համապատասխան ինստիտուտների լավագույն մասնագետների կողմից,Արևելագիտության ինստիտուտի կողմից առաջարկվող չորս մասնագիտությունների գծով մասնագիտական հիմնական արևելյան լեզվի ինտենսիվ ուսուցում զրոյական մակարդակից մինչև համապատասխան ոլորտին առնչվող տերմինների, հասկացությունների, գրականության, թարգմանության առանձնահատկությունների, պատմական, քաղաքական առանձին խնդիրների, տվյալ տարածաշրջանին, երկրին առնչվող պատմական և ժամանակակից կոնֆլիկտների լուսաբանում, վերլուծական մտածողության զարգացում, բազմամշակութային միջավայրում աշխատելու ունակությունների զարգացում և այլն:
 
  1. Ակադեմիական արևելագիտության մագիստրատոսական ծրագրի իրականացում չորս ուղղություններով՝ ինչպես բակալավրիատի բազային համապատասխան մասնագիտական կրթության շարունակմամբ, այնպես էլ բակալավրիատի բազային ոչ մասնագիտական կրթության շարունակմամբ.
  • Բազային ոչ մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսանողների համար ուսման ընթացքում նախատեսվում է մասնագիտական հիմնական արևելյան լեզվի խոր ուսուցում, մասնագիտական առանցքային առարկաների մատուցում, լեզվաբանության, պատմագիտության, գրականագիտության, կրոնագիտության, մշակութաբանության մեթոդաբանության մատուցմամբ՝ ըստ ուսանողի հետաքրքրությունների շրջանակի:
  • Բազային մասնագիտական կրթություն ունեցող ուսանողների համար նախատեսվում է հիմնական մասնագիտական արևելյան լեզվի համեմատական քերականության, բարբառագիտության, երկրորդ հին կամ միջնադարյան արևելյան լեզվի ուսուցում (ըստ տարածաշրջանի կամ երկրի), աղբյուրագիտության, համեմատական կրոնագիտության, թարգմանական տեսության, մասնագիտական մեթոդաբանության խոր գիտելիքների մատուցում:
Նորություններ
В фокусе – Афганистан
0407/19
В фокусе – Афганистан
Эксперты по Афганистану собрались в Ереване
0407/19
Эксперты по Афганистану собрались в Ереване
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ (ՀՌՀ) հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա առկա ընդունելություն մագիստրատուրա՝ հետևյալ մասնագիտություններով (հայկական բաժին) (վճարովի ուսուցում)
0407/19
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ (ՀՌՀ) հայտարարում է 2019-2020 ուսումնական տարվա առկա ընդունելություն մագիստրատուրա՝ հետևյալ մասնագիտություններով (հայկական բաժին) (վճարովի ուսուցում)
FIRST CESAI CONFERENCE ON AFGHAN STUDIES PROGRAMME AND ABSTRACTS
2306/19
FIRST CESAI CONFERENCE ON AFGHAN STUDIES PROGRAMME AND ABSTRACTS
Наш преподаватель к.ф.н. Арора Сантош Кумари представляла Институт востоковедения РАУ на 16-м международном фестивале Весак, проходившем во Вьетнаме с 12 по 14 мая
2305/19
Наш преподаватель к.ф.н. Арора Сантош Кумари представляла Институт востоковедения РАУ на 16-м международном фестивале Весак, проходившем во Вьетнаме с 12 по 14 мая
Курс лекций Г. С. Асатряна в Департаменте востоковедения НИУ ВШЭ
2205/19
Курс лекций Г. С. Асатряна в Департаменте востоковедения НИУ ВШЭ
ОТРИЦАНИЕ ГЕНОЦИДОВ ПРОВОЦИРУЕТ ИХ ПОВТОРЕНИЕ
0305/19
ОТРИЦАНИЕ ГЕНОЦИДОВ ПРОВОЦИРУЕТ ИХ ПОВТОРЕНИЕ
Круглый стол
0305/19
Круглый стол "Геноциды и Геноцидальная политика:Ближний Восток,Афганистан,Закавказье" в РАУ
ГЕНОЦИДЫ И ГЕНОЦИДАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФГАНИСТАН, ЗАКАВКАЗЬЕ
2504/19
ГЕНОЦИДЫ И ГЕНОЦИДАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФГАНИСТАН, ЗАКАВКАЗЬЕ
Conf/CfP - Cultural and Biological Anthropology of the Caucasian and Near Eastern Populations, 4-6 October, 2019, Institute of Oriental Studies, Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia
1104/19
Anthropology, Armenian Studies, Art History, Biology, Caucasian Studies, Culture, Heritage Studies, Iranian Studies, Languages, Literature, Middle Eastern Studies Event Date: October 04, 2019 - October 06, 2019